Author

Abul Fazl 1
Bhadrabahu | भद्रबाहु 1
Bhadrabhau | भद्रबाहु 1
Dajeebhoj, P. 1
Firdaussi | फ़िरदौसी 2
text शंकराचार्य com कैवल्याश्रम 1
text शंकराचार्य com परमानन्द 1
पॠठॠठराठ1
यठॠषवरॠमा 1
विशॠरॠवॠशॠरॠवराबॠधि 1
à à  à à ¤à à ¹à à  à à ¤à à °à à  à à ¥ à à  à à ¤à à ·à à  à à ¤ à à  à à ¥ à à  à à ¤à à °à à  à à ¥ à à  à à ¤à à ¤à à  à à ¤à à ¿ 1
अखण्डानन्द. 1
अनन्त देव. 2